ДОГОВІР ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Цей Договір є публічним договором - Договором публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови оплати та доставки товару.

Справжня оферта, є Офіційним пропозицією фрілансер далі адміністратор сайту і будь-якою юридичною або фізичною особою (далі - «Покупець»), що включає всі істотні умови організації купівлі - продажу дистанційним способом.

Ця угода носить характер публічної Оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. VOMER - комунікаційний сервіс і додаток для будь-якого IT або мобільного пристрою, що дозволяє здійснювати доступ до телефонії або соціальної мережі через Інтернет.

1.2. Товар – Стартові пакети з тарифними планами START, BUSINESS, BUSINESS PLUS, АКЦІОНЕР, VIP-АКЦІОНЕР.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця товар для подальшого особистого використання ним на власний розсуд, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ.

2.1. Акцепт цієї Оферти є ряд послідовних дій особи, спрямованих на укладення Договору купівлі-продажу, а саме:

2.1.1. Самостійне вивчення тексту цієї Оферти, розміщеного за адресою: https://my.vomer.com.ua

2.1.2. Самостійне ознайомлення з тарифними планами START, BUSINESS, BUSINESS PLUS, АКЦІОНЕР, VIP-АКЦІОНЕР, інформація про які розміщена за адресою: https://my.vomer.com.ua.

2.1.3. Здійснення повної оплати вартості Товару згідно обраного на власний розсуд тарифного плану.

2.2. Особа, яка здійснила оплату Товару, вчиненням зазначених дій підтверджує, що ознайомлена з умовами цієї Оферти, повністю їх розуміє і акцептує в повному обсязі.

2.3. Внесення змін (доповнень) до цього Договору, зміна порядку, обсягу та умов продажу Товару, проводиться Продавцем в односторонньому порядку із повідомленням про це Покупців. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до цього договору здійснюється Продавцем шляхом розміщення зазначених змін (доповнень) на сайті за адресою: https://my.vomer.com.ua.

2.4. Всі зміни (доповнення), що вносяться Продавцем до цього Договору, вступають в силу і стають обов'язковими для Сторін протягом 3 (трьох) днів з моменту їх розміщення на сайті Продавця.

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН.

3.1. Продавець зобов'язаний:

3.1.1. Надати Товар відповідно до умов Договору.

3.1.2. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості для аналогічних Товарів на території України.

3.2. Продавець має право:

3.2.1. Вимагати від Покупця виконання зобов'язань, покладених на нього відповідно до умов цієї Оферти, які будуть прийняті Покупцем.

3.2.2. Змінювати або припиняти дію цієї оферти в односторонньому порядку. Така зміна або припинення дії цієї оферти не поширюється на здійснені до цих змін замовлення, які були прийняті до виконання.

3.3. Покупець зобов'язаний:

3.3.1. Належно виконувати зобов’язання за цим договором.

3.4. Покупець має право:

3.4.1. Вимагати належного виконання Продавцем умов цього Договору.

4. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Загальна ціна Договору складає суму ціни кожного Товару.

4.3. Вартість, порядок оплати і отримання Товару залежить від обраного Покупцем Тарифного плану, детальна інформація про які розміщена за адресою: https://my.vomer.com.ua і відома Покупцю в порядку п. 2.1.2. цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. Сторони несуть відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства України.

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.

6.1. Покупець дає продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: розміщувати персональні дані в бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Покупця про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (в міру необхідності). Покупець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

6.2. Покупець має право повернути або обміняти Товар в порядку та у строки визначені Законом України “Про захист прав споживачів”.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

7.1. Цей договір вступає в силу з моменту здійснення Покупцем оплати Товару (акцепту) і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.

8. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ.

e-mail: admin@vomer.com.ua
phone: +38(044) 209-08-58
mnt-by: ua.ukraine
status: ok
status: linked
created: 2015-12-06 23:42:03+02
modified: 2017-11-03 12:11:51+02
source: UAEPP