ДОГОВІР НАДАННЯ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. VOMER - комунікаційний сервіс і додаток для будь-якого IT або мобільного пристрою, що дозволяє здійснювати доступ до телефонії або соціальної мережі через Інтернет.

1.2. Рекламне агентство (РА) VOMER - рекламна кампанія в месенджері VOMER.

1.3. Рекламні послуги (РП) - рush-повідомлення, sms-повідомлення, інформаційний чат, реклама в існуючих чатах, реклама контакту, дзвінки з сайту, оn-line звітність.
Детально функціонал Сервісу відповідно до обраного тарифного плану міститься за веб посиланням: https://my.vomer.com.ua

1.4. Обліковий запис (Аккаунт, Особистий кабінет) – інструмент за допомогою якого здійснюється користування Сервісом VOMER, інформація про створення та використання якого міститься за веб посиланням: https://my.vomer.com.ua. Доступ до Аккаунту здійснюється тільки при використанні особистого пароля і логіна. Замовник несе відповідальність за конфіденційність особистих логіна і пароля.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 У рамках Договору Виконавець:

2.1.1 Надає Замовнику послуги доступу до Сервісу VOMER з метою здійснення рекламної компанії Замовника на умовах визначених цим Договором.

2.1.2 Надає Замовнику послуги з відправлення повідомлень силами Виконавця відповідно до умов даного Договору і діючими тарифами Виконавця, які міститься за веб посиланням: https://my.vomer.com.ua/info/agency.html

2.2 Факт початку надання Послуг підтверджується оплатою Замовником послуг Виконавця.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Виконавець зобов'язаний:

3.1.1 Надати Замовнику Послуги відповідно до умов даного Договору, а також діючими тарифами і чинним законодавством України.

3.1.2 При надходженні коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за Послуги за Договором зарахувати отриману суму на електронний рахунок Замовника.

3.1.3 Забезпечити 24 години на добу, 7 днів на тиждень надання Послуг, відповідно до умов цього Договору.

3.1.4 Виставляти Замовнику рахунки відповідно до діючих Тарифів для оплати послуг.

3.1.5 Відображати в Особистому кабінеті Замовника інформацію про зараховані платежі, стан Електронного рахунку, статус кожного переданого Повідомлення і інші дані в рамках надання РП за Договором.

3.1.6 Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації Акаунту і в процесі надання РП, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.1.7 Своєчасно надавати Замовнику рахунки на оплату РП.

3.1.8 Вимагати належного виконання зобов'язань Замовником, запитувати від Замовника будь-які документи і достовірні відомості, необхідні Виконавцю для належного надання РП за цим Договором.

3.2 Замовник зобов'язаний:

3.2.1 Дотримуватися вимоги законодавства України при виконанні Договору, вимоги законодавства інших країн, в які виконується розсилка повідомлень, а також норми міжнародного права.

3.2.2 Не використовувати Сервіс Виконавця для організації спаму, для масової передачі повідомлень образливого чи наклепницького характеру, або повідомлень, що розпалюють національну чи релігійну ворожнечу.

3.2.3 У разі припинення дії Договору не поширювати та не використовувати отримані в процесі надання РП телефонні номери Абонентів і отримані адреси електронних пошт.

3.2.4 Здійснювати рекламу товарів чи послуг відповідно до законодавства України, в тому числі нормам законів про охорону авторських і інших прав на об'єкти інтелектуальної власності, про рекламу, що діють на території України, а також нормам міжнародного права тощо.

3.2.5 Своєчасно здійснювати оплату РП.

3.2.6 Відшкодувати Виконавцю збитки, заподіяні різними виплатами, які можуть бути стягнуті з Виконавця через претензії, пред'явлені третіми особами в зв'язку з розсилкою Виконавцем повідомлень через сервіс VOMER.

3.2.7 У разі направлення Виконавцю письмового або усного звернення, претензії, скарги, припису з приводу рекламних повідомлень Замовника, якщо таке звернення надійшло від Абонента, Оператора стільникового зв'язку, або інших зацікавлених осіб, Замовник в термін не більше 2 (двох) робочих днів надає всю необхідну інформацію, затребувану Виконавцем та / або робить дії, спрямовані на виконання вимог умов Договору та чинного законодавства України.

3.2.8 Не привласнювати повідомленням як Імені відправника найменування юридичних осіб, до яких Замовник не має жодного відношення, за винятком випадків, коли правомірність використання Імені відправника документально підтверджено самою юридичною особою.

3.2.9 Регулярно стежити за інформацією, що розміщується на сайті Виконавця за адресою: https://my.vomer.com.ua.

3.3 Виконавець має право:

3.3.1 Блокувати Особистий кабінет Замовника при відправленні повідомлень, що порушують будь-який з пунктів Договору.

3.3.2 Змінювати в односторонньому порядку діючі тарифи (в тому числі індивідуально узгоджені з Виконавцем) з попереднім повідомленням Замовника будь-яким з наступних способів:

3.3.2.1 За допомогою ділової електронної переписки на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної в розділі 10 Договору;

3.3.2.2 Шляхом розміщення відповідної інформації в Особистому кабінеті або на сайті Виконавця за адресою https://my.vomer.com.ua.

3.3.3 На свій розсуд, в односторонньому порядку припинити надання РП Замовнику до моменту виконання Замовником порушеного зобов'язання або припинити надання Послуг без будь-яких штрафних санкцій на свою адресу і без відшкодування збитків Замовнику, пов'язаних з припиненням або зупиненням надання Послуг, в наступних випадках:

3.3.3.1 У разі невиконання або неналежного виконання Замовником обов'язків, передбачених пунктом 3.2 цього Договору;

3.3.3.2 У разі порушення Замовником терміну оплати РП.

3.3.3.3 При проведенні профілактичних робіт або збоїв роботи сервісів VOMER;

3.3.3.4 При отриманні заяв/повідомлень претензійного характеру від Абонентів, Операторів стільникового зв'язку, антимонопольного комітету України і інших зацікавлених осіб;

3.3.3.5 Повідомлення про припинення надання РП доводиться до відома Замовника в термін не менше ніж за 10 (десять) календарних днів будь-яким із способів, передбачених пп. 3.3.2.1, 3.3.2.2 цього Договору. У випадках, визначених в пп. 3.3.3.1-3.3.3.4 Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов'язань за Договором негайно.

3.4 Замовник має право:

3.4.1 Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов Договору.

3.4.2 Отримувати в Особистому кабінеті інформацію про стан Електронного рахунку, про зараховані платежі, деталізацію за видатками та фактично надані Виконавцем Послуг, інформацію по кожному переданому і / або прийнятому Повідомленню.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Ціна вартості Послуг Виконавця визначається Тарифами розміщеними за адресою https://my.vomer.com.ua/info/agency.html

4.2. Замовник до початку надання РП перераховує на розрахунковий рахунок Виконавця оплату відповідно до Тарифів зазначених у п.4.1., з обов'язковим зазначенням у платіжному дорученні свого найменування та персонального ідентифікаційного коду.

4.3. В процесі надання РП Компанія одноособово надає Замовнику Акт прийому передачі послуг ("Акт Прийому") та Податкову накладну  та щомісячно направляє їх Замовнику будь-яким із способів, передбачених пп. 3.3.2.1, 3.3.2.2 цього Договору.

4.4. Послуги вважаються надані належним чином та в повному обсязі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання Акту Прийому Замовник не надав обґрунтовану скаргу в письмовій формі.

4.5. Вартість послуг розраховується виключно на підставі даних обчислень, проведених Компанією, та відповідних біллінгових даних (наприклад, кліків або вражень).

4.5. Вартість Послуг, що надаються може бути переглянута в залежності від наступних факторів, включаючи, але не обмежуючись недійсними кліками, включаючи: кліки, що зроблені вручну і які ставлять на меті збільшення рекламної вартості; кліки, що зроблені автоматичними засобами, роботами, або іншим оманливим програмним забезпеченням яке дозволяє шахрайське використання пошукових механізмів та/або комп'ютерних програм.

4.6. Вартість послуг вказується без урахування податків. Замовник також повинен сплатити Компанії усі податки (ПДВ та будь-які інші податки та збори на Послуги відповідно до законодавства України).

4.8. Замовник розуміє, що треті особи можуть залишати відгуки чи здійснювати кліки по відношенню до Рекламних оголошень Замовника.

4.7. У разі якщо Замовник не використовував оплачені РП у зв'язку з діями, розпочатими Виконавцем, згідно пунктів 3.3.3 Договору, сума, сплачена за РП Замовнику не повертається.

4.8. Датою виконання зобов'язання Замовника по оплаті РП Виконавця визнається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором в порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України і Договором.

5.2 Відповідальність за зберігання пароля і недоступність пароля, виданого Замовнику для доступу до Сервісу VOMER, повністю несе Замовник. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за будь-які збитки, понесені Замовником у зв'язку з втратою пароля або доступу пароля третім особам.

5.3 Виконавець не несе відповідальності за неотримання Абонентами Повідомлень в зв'язку з особливостями функціонування ресурсів мереж зв'язку, які не перебувають під його контролем, включаючи функціонування мережі інтернет, мереж операторів стільникового зв'язку, телефонних номерів і телефонних апаратів Абонентів.

5.4. Жодні умови, гарантії чи інші умови не застосовуються по відношенню до будь-якого Сервісу VOMER або будь-яких інших товарів чи послуг, що надаються Компанією згідно з цим Договором, за винятком випадків, прямо передбачених цим Договором.

5.5. Сторони дійшли згоди про те, що жодні непрямі умови, гарантії роботи Сервісу чи інші положення, які передбачаються (включаючи буд-які такі умови, що передбачаються, щодо задовільної якості, придатності для цільового використання або відповідності опису) Компанією не надаються.

5.6. Замовник зобов’язується відшкодовувати збитки, захищати та звільняти Компанію від відповідальності за будь-які вимоги третіх осіб або від відповідальності, що виникає або пов’язана з РП Замовника.

5.7. Сторони, якщо інше не передбачено Договором, не несуть відповідальності один перед одним за упущену вигоду або будь-які інші непрямі збитки, які настали у зв'язку з використанням або неможливістю використання РП Виконавця.

5.8. Претензії Замовника до надання Послуг приймаються Виконавцем до розгляду в письмовому вигляді (в тому числі на електронну адресу Виконавця) в термін не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Замовника становить не більше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1 Спори, які можуть виникнути при виконанні умов цього Договору, Сторони будуть прагнути вирішувати в порядку досудового розгляду шляхом переговорів, обміну листами тощо. При цьому кожна сторона має право на отримання в письмовому вигляді результатів вирішення виниклих питань.

6.2 При недосягненні взаємоприйнятного рішення Сторони мають право звернутись до суду відповідно до вимог діючого законодавства України.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1 Під конфіденційністю розуміється будь-яка інформація технічного, комерційного, фінансового характеру, яка прямо або побічно відноситься до взаємовідносин Сторін, іншої діяльності Сторін, або його партнерів (як юридичних, так і фізичних осіб), яка не опублікована у відкритій пресі або іншим чином не передана для вільного доступу, і стала відомою Сторонам в процесі виконання цього Договору або попередніх переговорів про його укладення.

7.2 Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію третім особам і не використовувати її будь-яким іншим чином, крім як для виконання завдань за цим Договором. Сторони зобов'язуються вжити всіх необхідних заходів для запобігання розголошенню конфіденційної інформації їх співробітниками, в тому числі і після їх звільнення.

7.3. Сторони відповідають за забезпечення конфіденційності отриманої за цим Договором документації, інформації, знань, досвіду і результатів. Сторони вживатимуть всіх необхідних заходів для запобігання розголошенню вказаних відомостей і забезпечать дотримання конфіденційності фізичними та юридичними особами, яким Сторони дали можливість ознайомитися з цими документами.

7.4 Обов'язки щодо дотримання конфіденційності залишаються в силі після припинення дії цього Договору протягом 5 років.

7.5 Зобов'язання щодо збереження конфіденційності не повинні застосовуватися у випадках, коли розкриття інформації вимагається чинним законодавством України або конфіденційна інформація стала відкритою.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили.

8.2. Під обставинами непереборної сили слід розуміти такі обставини, протидіяти яким неможливо. До таких обставин відносяться: повінь, пожежа, землетрус чи інші явища природи, а також війни, військові дії, зміна чинного законодавства України, акти або дії органів влади тощо.

8.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, при яких подальше виконання умов цього Договору неможливе, зобов’язана письмово (листом або телекомунікаційними засобами, такими як телефонограма, факс тощо) повідомити іншу Сторону про початок та кінець таких обставин в термін до 24 годин з моменту настання таких обставин.

8.4. За форс-мажорних обставин Сторони зобов’язані протягом 5 днів прийняти спільне рішення про подальші договірні відносини.

9 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Набуття чинності цього Договору починається з дати його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2017 року. Після закінчення терміну дії цього Договору, якщо жодна зі сторін не виявила бажання розірвати Договір протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів до дати закінчення його терміну дії, цей Договір вважається пролонгованим на наступний календарний рік.

9.2. Розірвання Договору з будь-яких підстав не скасовує обов'язки Замовника після дати розірвання Договору сплатити Виконавцю передбачені Договором санкції за порушення (невиконання або неналежне виконання Договору), допущені Замовником або які виникли з вини Замовника протягом строку дії цього Договору.

9.3 Всі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України. Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.